1st. AKBAN Ninjutsu Colloquium

Ninjutsu Colloquium a physical discussion on Ninjutsu. Jan 2014 – Koto Ryu koppojutsu.